นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,682
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 44.64

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2564 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,821
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 89.05

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย ศิริชัย พฤฒินารากร 115,356,300 15.38
2.  นาง วนิดา พฤฒินารากร 88,715,400 11.83
3.  น.ส. รัศมี พฤฒินารากร 86,686,800 11.56
4.  น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร 62,810,586 8.37
5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,908,930 5.19
6.  นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร 27,872,786 3.72
7.  AG AJIKAWA CORPORATION 26,404,400 3.52
8.  นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล 17,643,300 2.35
9.  นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล 13,400,000 1.79
10.  น.ส. อรจิต เพียรวิทยาสกุล 12,162,024 1.62