นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
คำชี้แจงการลงทะเบียน และวิธีการมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
คู่มือการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ดาวน์โหลด
รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
คำชี้แจงการลงทะเบียน และวิธีการมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
คู่มือการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด
รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
คำชี้แจงการลงทะเบียน และวิธีการมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
คู่มือการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา ปี 2564 และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน E-Meeting ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการรับข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
   
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดาวน์โหลด
รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 (รูปแบบซีดีรอม) ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจาปี 2559 (รูปแบบซีดีรอม) ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกาไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดาวน์โหลด
รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด