นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนสภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
21/02/63 06/03/63 25/05/63 เงินปันผล 0.02 บาท -
30/04/62 11/03/62 27/05/62 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/61-31/12/61
23/02/61 09/03/61 25/05/61 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/60-31/12/60
23/02/60 08/03/60 26/05/60 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/59-31/12/59
26/02/59 14/03/59 27/05/59 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/58-31/12/58