นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2566
  ขนาดไฟล์: 101 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2566
  ขนาดไฟล์: 114 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2566
  ขนาดไฟล์: 113 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2566
  ขนาดไฟล์: 110 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2565
  ขนาดไฟล์: 139 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2565
  ขนาดไฟล์: 114 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2565
  ขนาดไฟล์: 110 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2565
  ขนาดไฟล์: 110 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2564
  ขนาดไฟล์: 120 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2564
  ขนาดไฟล์: 112 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2564
  ขนาดไฟล์: 113 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2564
  ขนาดไฟล์: 112 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2563
  ขนาดไฟล์: 126 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2563
  ขนาดไฟล์: 117 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2563
  ขนาดไฟล์: 123 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2563
  ขนาดไฟล์: 120 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2562
  ขนาดไฟล์: 124 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2562
  ขนาดไฟล์: 120 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2562
  ขนาดไฟล์: 128 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2562
  ขนาดไฟล์: 120 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2561
  ขนาดไฟล์: 124 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2561
  ขนาดไฟล์: 122 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2561
  ขนาดไฟล์: 122 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2561
  ขนาดไฟล์: 130 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2560
  ขนาดไฟล์: 133 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2560
  ขนาดไฟล์: 137 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2560
  ขนาดไฟล์: 126 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2560
  ขนาดไฟล์: 2.34 MB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2559
  ขนาดไฟล์: 2.23 MB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2559
  ขนาดไฟล์: 123 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 2/2559
  ขนาดไฟล์: 123 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 1/2559
  ขนาดไฟล์: 117 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ประจำปี 2558
  ขนาดไฟล์: 1.07 MB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์
  ของฝ่ายจัดการ
  ไตรมาสที่ 3/2558
  ขนาดไฟล์: 128 KB.