นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,884
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 39.93

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,612
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.24

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายศิริชัย พฤฒินารากร 115,356,300 15.38
2. นางวนิดา พฤฒินารากร 88,621,200 11.82
3. น.ส.รัศมี พฤฒินารากร 86,686,800 11.56
4. น.ส.อุนนดา พฤฒินารากร 62,336,286 8.31
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,001,914 6.00
6. นางเปรมมิกา พฤฒินารากร 27,872,786 3.72
7. MIZUHO SECURITIES CO.,LTD. 26,404,400 3.52
8. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล 18,439,100 2.46
9. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด 17,689,700 2.36
10. กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ 14,097,800 1.88